ขอเชิญประชาคมที่สนใจ เข้าฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญประชาคมที่สนใจ เข้าฟัง “การแสดงวิสัยทัศน์ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ”

— สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

— สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน วันที่ 3 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น.

— สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

— ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 14