1. อาจารย์พรรณา พูนพิน ผู้อำนวยการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ รองผู้อำนวยการ 

3. อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล รองผู้อำนวยการ 

4. อาจารย์อารยา แสงมหาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

5. อาจารย์พิมพิไล ไทพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6. อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ