ประกันคุณภาพปี 2560

  เอกสารประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2560

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการจัดทำแผน

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.1-01

แผนกลยุทธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2561

PR_Info 1.1-02

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 1.1-03

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง แผนกลยุทธ์สำนักฯ

PR_Info 1.1-04

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ครั้งที่ 1

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.2-01

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

PR_Info 1.2-02

ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง

PR_Info 1.2-03

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

PR_Info 1.2-04

พระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561

PR_Info 1.2-05

รายงายการประชุมครั้งที่ 1/2560 แผนการเงินของสำนักฯ

PR_Info 1.2-06

วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงินของสำนักฯ

PR_Info 1.2-07

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561 งบประมาณการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ งบประมาณเสียงตามสาย

PR_Info 1.2-08

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6/2561 รายงานผลการดำเนินงานบุคคล

PR_Info 1.2-09

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561 งบประมาณการทำสื่อประชาสัมพันธ์

PR_Info 1.2-10

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6/2561 รายงานผลการดำเนินงานบุคคล

PR_Info 1.2-11

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง ระเบียบการเงิน

PR_Info 1.2-12

แผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่  1.3  การบริหารความเสี่ยง

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.3-01

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

PR_Info 1.3-02

แผนบริหารความเสี่ยง

PR_Info 1.3-03

การดำเนินการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก

PR_Info 1.3-04

การดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคาร

PR_Info 1.3-05

การอบรมด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง

PR_Info 1.3-06

รายงานความเสี่ยง

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.4-01

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

PR_Info 1.4-02

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักฯ นายภาคภูมิ : น.ส.บุษบง : น.ส.พรสุดา : น.ส.นภัสนันท์ : น.ส.กันต์ฤทัย 

PR_Info 1.4-03

แผนปฏิบัติราชการ

PR_Info 1.4-04

การปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

PR_Info 1.4-05

การปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังสำนักงาน

PR_Info 1.4-06

โครงสร้างหน่วยงาน

PR_Info 1.4-07

คำสั่งภาระงานของบุคลากร

PR_Info 1.4-08

เอกสารการตรวจเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

PR_Info 1.4-09

ผลการตรวจเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน

PR_Info 1.4-10

รายงานการประชุมสำนัก

PR_Info 1.4-11

โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ

PR_Info 1.4-12

กฎระเบียบข้อบังคับต่างของมหาวิทยาลัย

PR_Info 1.4-13

หนังสือเวียนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแจ้ง

PR_Info 1.4-14

การศึกษาดูงาน,การฝึกอบรมต่างๆ ของบุคลากร

PR_Info 1.4-15

รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 การปรับปรุงสำนักงาน

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  แนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลขององค์กร

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.5-01

แผนกลยุทธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2561

PR_Info 1.5-02

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560 แนวทางการทำงานของผู้บริหารชุดใหม่

PR_Info 1.5-03

รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 1.5-05

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"

PR_Info 1.5-06

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักฯ  นายภาคภูมิ : น.ส.บุษบง : น.ส.พรสุดา : น.ส.นภัสนันท์ : น.ส.กันต์ฤทัย 

PR_Info 1.5-07

ผลงานต่าง ๆ ของบุคลากรในสำนักฯ 

 

 

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  กำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.6-01

แผนกลยุทธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2561

PR_Info 1.6-02

รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 1/2560  แนวทางการพัฒนาบุคลากร

PR_Info 1.6-03

ประกาศมหาวิทยาลัย ฯ เรื่อง การจัดสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

PR_Info 1.6-04

คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักฯ  นายภาคภูมิ : น.ส.บุษบง : น.ส.พรสุดา : น.ส.นภัสนันท์ : น.ส.กันต์ฤทัย 

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 1.7-01

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559

PR_Info 1.7-02

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560

PR_Info 1.7-03

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพประจำสำนักฯ

PR_Info 1.7-04

แผนกลยุทธ์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 2561

PR_Info 1.7-05

แผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

PR_Info 1.7-06

การปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

PR_Info 1.7-07

BSRU Bulletins

PR_Info 1.7-08

BSRU News Weekly

 

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการประชาสัมพันธ์และผลงานเชิงรุก

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 2.1-01

คำสั่งการกำหนดผู้รับผิดชอบงานการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร

PR_Info 2.1-02

ข่าวจากเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.1-03

ข่าวจากเจ้าของข่าว

PR_Info 2.1-04

การทำข่าวของสำนักฯ

PR_Info 2.1-05

BSRU Bulletin

PR_Info 2.1-06

BSRU Newsweekly

PRInfo_2.1-07

แบนเนอร์ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

PRInfo_2.1-08

ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Facebook Fangpage

PRInfo_2.1-09

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

PRInfo_2.1-10

เว็บไซด์ของสำนักฯ

PRInfo_2.1-11

สื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

PRInfo_2.1-12

LED TV อาคาร 6 อาคาร 27 และ อาคาร 30

PRInfo_2.1-13

ความร่วมมือกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และทีมงาน

PRInfo_2.1-14

BSRUBulletin ฉบับรับพระราชทานปริญญาบัตร

PR_Info 2.1-15

สูจิบัตรงาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร 150 ปี

PR_Info 2.1-16

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

PR_Info 2.1-17

Line กลุ่ม เพื่อรับ – ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ

PR_Info 2.1-18

BSRU Poster Sculpture

PR_Info 2.1-19

สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.1-20

การปรับปรุงระบบเสียงตามสาย

PR_Info 2.1-21

ผลการประเมินความพึงพอใจ

 

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 2.2-01

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสำนักฯ

PR_Info 2.2-02

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.2-03

คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสำนักฯ

PR_Info 2.2-04

ความร่วมมือกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และทีมงาน

PR_Info 2.2-05

รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.2-06

รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสำนักฯ

PR_Info 2.2-07

บางส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยแบนเนอร์

PR_Info 2.2-08

BSRU Bulletin

PR_Info 2.2-09

BSRU News weekly

PR_Info 2.2-10

Line กลุ่มต่าง ๆ

PR_Info 2.2-11

Facebook Fanpage

PR_Info 2.2-12

ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่าง ๆ

PR_Info 2.2-13

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

PR_Info 2.2-14

สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.2-15

สูจิบัติ งานรับเสด็จพระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

PR_Info 2.2-16

ของที่ระลึกที่จัดทำโดยสำนักฯ

PR_Info 2.2-17

สื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

PR_Info 2.2-18

บางส่วนของการตอบข้อสงสัยผ่าน Facebook Fancepage

PR_Info 2.2-19

ภาพป้าย/แผ่นพับ/แบนเนอร์ต่าง ๆ

PR_Info 2.2-20

ผลการประเมินความพึงพอใจ

 

หลักฐานอ้างอิง ตัวบ่งชี้ที่  2.3 ระดับความสำเร็จ ของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PR_Info 2.3-01

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสำนักฯ

PR_Info 2.3-02

เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.3-03

คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสำนักฯ

PR_Info 2.3-04

ความร่วมมือกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และทีมงาน

PR_Info 2.3-05

รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.3-06

รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์คณะกรรมการบริหารสำนักฯ

PR_Info 2.3-07

บางส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยแบนเนอร์

PR_Info 2.3-08

BSRU Bulletin

PR_Info 2.3-09

BSRU News weekly

PR_Info 2.3-10

Line กลุ่มต่าง ๆ

PR_Info 2.3-11

Facebook Fanpage

PR_Info 2.3-12

ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่าง ๆ

PR_Info 2.3-13

แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร

PR_Info 2.3-14

สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัย

PR_Info 2.3-15

สูจิบัติ งานรับเสด็จพระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ

PR_Info 2.3-16

ของที่ระลึกที่จัดทำโดยสำนักฯ

PR_Info 2.3-17

สื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ

PR_Info 2.3-18

บางส่วนของการตอบข้อสงสัยผ่าน Facebook Fancepage

PR_Info 2.3-19

ภาพป้าย/แผ่นพับ/แบนเนอร์ต่าง ๆ

PR_Info 2.3-20

ผลการประเมินความพึงพอใจ