ประวัติสำนัก PRinfo

ข้อมูลเบื้องต้น : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ประวัติ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประกาศจัดตั้งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก  คือ  สื่อมวลชนทุกแขนง  ชุมชน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานด้านการศึกษา  และประชาชนทั่วไป   โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 17 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม  สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี  และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้น  อันนำมาซึ่งความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

และเพื่อความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย  อีกทั้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์  โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสาธารณชนภายนอก ดังนั้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มีระบบ และให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์  จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ปรัชญา

“การสื่อสารด้วยศาสตร์และศิลป์  นำสู่ความเข้าใจแห่งประชาคมบ้านสมเด็จฯ และชุมชน”

พันธกิจ

1. เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร  ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และผสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย

2. การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายใน ภายนอกองค์กรและเสริมสร้างความโดดเด่นแก่สังคม

นโยบาย

 

 

 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมีนโยบายหลักในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก ด้วยการด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ 

ตราสัญลักษณ์

 

เพื่อเป็นการกำหนดเอกลักษณ์และการสื่อสารบุคลิกขององค์กร สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยตัวแทนความหมาย 3 ส่วน ดังนี้

-  ดวงอาทิตย์ แทนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

-  หมุด แทนการเน้นหรือแสดงข่าวสารสำคัญ

-  การส่งสัญญาณ แทนภารกิจของสำนัก

โดยศิลปะการออกแบบได้ผสานมูลฐานดังกล่าวเข้าด้วยกัน คำนึงถึงสุนทรียภาพ และการใช้งานที่สะดวก

สีอัตลักษณ์

นอกจากสีจะมีส่วนกำหนดเอกลักษณ์และการสื่อสารบุคลิกขององค์กร สียังสร้างความแตกต่าง ช่วยในการจดจำองค์กรได้เป็นอย่างดี สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้กำหนดสีประจำองค์กร ประกอบด้วยตัวแทนความหมาย 2 ส่วน ดังนี้ 

-  สีเขียวคราม แทนความหมายของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่กว้างไกล เป็นมิตร 

-  สีส้ม แทนความหมายของดวงอาทิตย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ค่านิยมองค์กร

สื่อสารความจริงก่อให้เกิดความเข้าใจกันและภาพลักษณ์ที่ยั่งยืน

อัตลักษณ์

บุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการข้อมูลและออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมืออาชีพ

ปณิธาน

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เอกลักษณ์

เชี่ยวชาญการจัดการ  การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสุนทรียภาพ