คณะกรรมการประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุปราณี ศิริสวัสดิ์ชัยผู้อำนวยการ

2. อาจารย์ปรียาภรณ์ สืบสวัสดิ์รองผู้อำนวยการ 

3. อาจารย์อารยา วาตะรองผู้อำนวยการ 

4. อาจารย์ภัทรนันท์  ไวทยะสินผู้ช่วยผู้อำนวยการ

5. อาจารย์เสาวลักษณ์  ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6. อาจารย์พัชนี  แสนไชยผู้ช่วยผู้อำนวยการ

7. นางสาวบุษบง ชูเพียรนักประชาสัมพันธ์

8. นายภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒินักประชาสัมพันธ์

9. นายอิศรา ยิ่งยวดนักประชาสัมพันธ์

10.นางสาวพรสุดา  เมืองมูลนักประชาสัมพันธ์

11.นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป