คณะกรรมการประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

1. อาจารย์พรรณา พูนพิน ผู้อำนวยการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ รองผู้อำนวยการ 

3. อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล รองผู้อำนวยการ 

4. อาจารย์อารยา แสงมหาชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

5. อาจารย์พิมพิไล ไทพิทักษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

6. อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

7. นางสาวบุษบง ชูเพียรนักประชาสัมพันธ์

8. นายภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒิ นักประชาสัมพันธ์

9. นางสาวพรสุดา  เมืองมูล นักประชาสัมพันธ์

10.นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป