เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

  1.  นางสาวบุษบง ชูเพียร ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  2. นายภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒิ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  3. นางสาวพรสุดา  เมืองมูล ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  4. นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  5. นางสาวกันต์ฤทัย อิทธิสถิตกุลชัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์