ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมผ่านเว็บไซต์ traing.obec.go.th ภายในวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561 ช่วงระยะเวลาอบรมตั้งแต่ 30 มิถุนายน – 16 กันยายน 2561 (ตามที่ สพฐ. กำหนด)
สอบถามเพิ่มเติม ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 081-398-7273 , ผศ.สายัณ พุทธลา 089-893-3042 ,
อาจารย์มรกต ภู่ทอง 081-723-0607, อาจารย์พรรณา พูนพิน 089-892-3134


   

 

 

 

http://www.hitwebcounter.com/