สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)

การนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำผลงานวิจัยซึ่งได้รับการคัดเลือกของ ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยเจ้าของผลงาน “การแปรรูปซอสพริกข้าวหมากสำเร็จรูปสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ “ และ ผศ.ดร.ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักวิจัยเจ้าของผลงาน “ชาชงและคุกกี้ต้นแบบจากสารสกัดรำข้าวมะลิแดง” นำเสนอผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2019) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ