สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ชุมชนบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ชุมชนบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ณ ชุมชนบางยาง จังหวัดสมุทรสาคร ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 โดยผศ.ดร.เผด็จ ก๋าคำ ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายเศกสรรค์ ฮีสวัสดิ์ นายก อบต.บางยาง เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรบรรยาย 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ บรรยาย เรื่อง รู้เท่าทันข่าวสารออนไลน์ และ อาจารย์จตุพล เจริญรื่น อาจารย์สาขานิติศาสตร์ บรรยาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายในชีวิตประจำวัน โดยมีหนังสือสมุดภาพอินโฟกราฟิกกฎหมายแจกผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอีก 2 ฐาน คือ กิจกรรมฐานเพาะเห็ด จากอาจารย์และนักศึกษาสาขาเกษตรและกิจกรรมฐานจักสาน จากอาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิทยาลัยดนตรีและสาขานาฏยศิลป์ได้จัดการแสดงดนตรี “ลูกทุ่งวาไรตี้” ตลอดโครงการ