สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้างแบบสอบถามและการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้างแบบสอบถามและการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ”

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การสร้างแบบสอบถามและการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ” ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฎิติบัติการคอมพิวเตอร์ (IT1,2) อาคาร 8 ชั้น 8