สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

{Recent News}
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3
—-
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 โดยมีการบรรยาย เรื่อง “สู่ความสำเร็จในการทำผลงานทางวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชัวพันธ์ และการบรรยายเรื่อง “สู่ความสำเร็จในการทำผลงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ประสบการณ์การแต่งตำรา/หนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ เดชะอำไพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระบบพี่เลี้ยง การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานทางวิชาการ การติดตามความคืบหน้าของการจัดทำผลงานทางวิชาการตามแผนปฏิบัติการเฉพาะตัว ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 และห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
—-
ภาพ/ข่าวโดย : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และฝ่ายวิชาการ
—-
#BSRURecentnews ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ กิจกรรม : ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 3 #BSRUNews