สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

โครงการสัมมนาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

โครงการสัมมนาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
—-
วันที่ 25 มกราคม 2562 สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี นำโดย อาจารย์ พรรณา พูนพิน ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วม ทั้งนี้มีการวิพากย์แผนยุทธศาสตร์ ของสำนัก และสัมมนา “การจัดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ณ ห้องประชุมขุนวิเทศดรุณการ อาคาร 12 ชั้น 1 และ วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 จัดประชุมย่อย เพื่อปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ นำเสนอการประชุมย่อย และสรุปผลการประชุมย่อยและปฏิบัติการจัดแผนยุทธศาสตร์ โดยผู้บริหารและบุคลากร สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
—-
#BSRURecentNews สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จัดโครงการสัมมนาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี #BSRUNews