สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาระสำคัญตามประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

สาระสำคัญตามประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

{Announcement}
สาระสำคัญตามประกาศ ฉบับที่ 5/2564 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
——

  1. รายวิชาบรรยาย ให้อาจารย์สอนและประเมินผลผ่านระบบ Online
  2. รายวิชาปฏิบัติเฉพาะที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการหรือพื้นที่ Onsite ในการเรียนการสอนและการประเมินผล ให้คณะหรือสาขาวิชาพิจารณาอนุญาต และใช้การคุมเข้มตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข
  3. นักศึกษา (ตามข้อ 2) ที่มีข้อจำกัดไม่สามารถมาปฏิบัติการในพื้นที่ Onsite ได้ ให้แจ้งอาจารย์เพื่อมอบหมายงานอื่นแทน โดยให้ถือว่าการเรียนการสอนและการประเมินผลนั้น มีผลสมบูรณ์
Prinfo3

Comments are closed.