สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564

{Recent News}
สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564
—-
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาในแต่ละคณะ จำนวน 58 คน เพื่อวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีประเด็นในการหารือร่วมกัน ได้แก่ การดำเนินงานนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รายงานผลการสอบวัดสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่สุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2563 ตารางกำหนดการอบรมกิจกรรมพัมนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร และแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
—-
ติดตามข่าวสารได้ที่
Website : http://cc.bsru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/planBSRU
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1400
—-
ภาพ/ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักคอมพิวเตอร์ —-
#BSRURecentNews สำนักคอมพิวเตอร์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 #BSRUNews

Prinfo3

Comments are closed.