สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ฝ่ายวิชาการ ประกาศ เลื่อนการจัดอบรมการสมัครเป็นสมาชิก Google Scholar

ฝ่ายวิชาการ ประกาศ เลื่อนการจัดอบรมการสมัครเป็นสมาชิก Google Scholar

{Announcement}
ตามที่ คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมการสมัครเป็นสมาชิก Google Scholar เพื่อนำผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล โดยได้เรียนเชิญคณาจารย์ที่มีตำแหน่งวิชาการเข้าร่วมอบรม และได้จัดส่งไปยังคณะต่างๆ
—-
ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564
—-
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ จึงขอเลื่อนการอบรมดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะเรียนแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป

Prinfo3

Comments are closed.