สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

{Recent News}
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
——
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วิทยากรโดย ผศ.วชิรศักดิ์ เขียนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์วรางคนางค์ สกุลวงศ์ ลี หยาน คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ มอบทุนสนับสนุนค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมทุนสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ให้แก่ ตัวแทนชุมชนแขวงหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ และตัวแทนนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้1. เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับแรงงานนอกระบบและผู้สูงอายุ2. เพื่อสร้างทักษะความรู้ทางด้านการบริหารจัดการและการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมายและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ทั้งนี้ มีมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเข้มงวด โดยได้รับการสนันสนุนจากงานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษา ตรวจวัดอุณหภูมิและแจกอุปกรณ์ป้องกันให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 24 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
——
#BSRURecentNews คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1d3

Prinfo3

Comments are closed.