สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564

{Recent News}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
—-
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุม โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อแจ้งรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ให้ทราบและให้ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม ZOOM
—-
#BSRURecentnews มบส. จัดประชุมโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและประชาชนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1d7

Prinfo3

Comments are closed.