สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔

กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔

{Announcement}
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทยสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ ประกาศผล การประกวดใส่ผ้าไทย ประจำปี ๒๕๖๔
—-
#ประเภทกลุ่มผู้บริหาร
๑. รางวัลชนะเลิศ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน์
๔. รางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช

#ประเภทกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ
๑. รางวัลชนะเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์ กำเนิดสินธุ์
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ อาจารย์อาวุธ หงษ์ศิริ
๔. รางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม

#ประเภทกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
๑. รางวัลชนะเลิศ คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คุณนันท์ปภัทร์ ไทยกิ่ง
๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คุณกาญจนาพร นนทรัตน์๔. รางวัลขวัญใจ “BSRU รักษ์ผ้าไทย” คุณณัฐกาญจน์ รัตนพันธ์

#ประเภทคณะ / วิทยาลัยรางวัลชนะเลิศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

#ประเภทสถาบัน / ศูนย์ / สำนักรางวัลชนะเลิศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Prinfo3

Comments are closed.