สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565

สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565

{Recent News}
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565
——
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ ร่วมให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้1. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด2. อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ3. คุณดิศรา อุดมเดช CEO, บริษัท Yell Advertising ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารายวิชาของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงานในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์
——
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง
——
#BSRURecentNews สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง จัดการประชุมพัฒนาหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 #BSRUNews
.
.
https://www.facebook.com/577793652300928/posts/4014697945277131/

Prinfo3

Comments are closed.