สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”

{Recent News}
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564”
——
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี
2. อาจารย์อรุณี พงษ์มะลิวัลย์
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุม สำหรับกิจกรรมการนำเสนอประเด็นความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน ตลอดทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคาร 100 ปีฯ และผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
——
ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา
——
#BSRURecentNews งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564” #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1er

Prinfo3

Comments are closed.