สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

{Recent News}
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
—-
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการและวิชาชีพ อาทิ รศ.ดร.กมลรัฐ อินทรทัศน์ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี จากภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.เกียรติญา สายสนั่น ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียรติระพี จำกัดและผู้จัดละครโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และ คณาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิด และวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาให้หลักสูตรของสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนให้มีความพร้อมในการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตอบโจทยของ์ผู้เรียนยุคใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
—-
ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
—-
#BSRURecentnews สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จัดประชุมพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน #BSRUNews
.
.
https://link.bsru.ac.th/1f4

Prinfo3

Comments are closed.