สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

ประกันคุณภาพ 2561

 1. รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561
 2. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
 3. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
 4. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
 5. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
 6. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
 7. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
 8. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
 9. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
 10. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
 11. รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3