สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

ของหายได้คืน

ติดต่อขอรับคืนได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1