สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

เอกสารต่าง ๆ

  1. แผนยุทธศาสตร์ 
  2.  แผนบริหารความเสี่ยง