สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PRInfo_2.1-01
คำสั่งการกำหนดผู้รับผิดชอบงานการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสาร
PRInfo_2.1-02
ข่าวจากเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
PRInfo_2.1-03
ข่าวจากแหล่งข่าวภายในมหาวิทยาลัย
PRInfo_2.1-04
การทำข่าวของสำนักฯ
PRInfo_2.1-05
BSRU Bulletin
PRInfo_2.1-06
BSRU News weekly
PRInfo_2.1-07
แบนเนอร์ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
PRInfo_2.1-08
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Facebook Fan page
PRInfo_2.1-09
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์
PRInfo_2.1-10
ไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลของสำนัก
PRInfo_2.1-11
ตัวอย่างข่าวกิจกรรมนักศึกษา
PRInfo_2.1-12
ตัวอย่างข่าวการจัดกิจกรรมใน Facebook
PRInfo_2.1-13
ภาพงานสานสายใยฯ
PRInfo_2.1-14
ภาพนักศึกษาฝึกงาน
PRInfo_ 2.1-15
Line กลุ่ม
PRInfo_ 2.1-16
LED TV อาคาร 6 อาคาร 27 และ อาคาร 30
PRInfo_ 2.1-17
BSRU Poster Sculpture
PRInfo_ 2.1-18
หนังสือพิมพ์ ต่าง ๆ
PRInfo_ 2.1-19
ผลการประเมินความพึงพอใจจาก นศ.ฝึกงาน
PRInfo_ 2.1-20
การจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม
PRInfo_ 2.1-21
ตัวอย่าง Banner แสดงความยินดี