สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

 

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PRInfo_ 2.2-01

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสำนักฯ
PRInfo_ 2.2-02
รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
PRInfo_ 2.2-03
คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสำนักฯ
PRInfo_ 2.2-04
ความร่วมมือกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และทีมงาน
PRInfo_ 2.2-05
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2561
PRInfo_ 2.2-06
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2562
PRInfo_ 2.2-07
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยแบนเนอร์
PRInfo_ 2.2-08
ข่าวประชาสัมพันธ์ใน Facebook Fanpage
PRInfo_ 2.2-09
BSRU Bulletin
PRInfo_ 2.2-10
BSRU News weekly
PRInfo_ 2.2-11
ของหายได้คืน
PRInfo_ 2.2-12
ข่าวแสดงบนจอ 100 นิ้ว
PRInfo_ 2.2-13
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์
PRInfo_ 2.2-14
ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ที่ที่จัดทำโดยสำนักฯ
PRInfo_ 2.2-15
ตัวอย่างข่าวที่ลงสื่อต่าง ๆ
PRInfo_ 2.2-16
บางส่วนของการตอบข้อสงสัยผ่าน Facebook Fancepage
PRInfo_ 2.2-17
ผลการประเมินความพึงพอใจ
PRInfo_ 2.2-18
แผนพัฒนาคุณภาพของสำนักฯ