สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PRInfo_2.3-01
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของสำนักฯ
PRInfo_2.3-02
รายงานการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย
PRInfo_2.3-03
คณะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของสำนักฯ
PRInfo_2.3-04
ความร่วมมือกับ คุณช่อผกา วิริยานนท์ และทีมงาน
PRInfo_2.3-05
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 2/2562  
PRInfo_2.3-06
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2561
PRInfo_2.3-07
บางส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยแบนเนอร์
PRInfo_2.3-08
BSRU Bulletin
PRInfo_2.3-09
BSRU News weekly
PRInfo_2.3-10
Line กลุ่มต่าง ๆ
PRInfo_2.3-11
Facebook Fanpage
PRInfo_2.3-12
ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ที่ที่จัดทำโดยสำนักฯ
PRInfo_2.3-13
ตัวอย่างชิ้นงานที่ออกแบบให้หน่วยงานอื่น
PRInfo_2.3-14
ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในงานต่าง ๆ
PRInfo_2.3-15
สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำมหาวิทยาลัย
PRInfo_2.3-16
สื่อหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ
PRInfo_2.3-17
บางส่วนของการตอบข้อสงสัยผ่าน Facebook Fancepage
PRInfo_2.3-18
ผลการประเมินความพึงพอใจ
PRInfo_2.3-19
แผนพัฒนาคุณภาพของสำนักฯ