สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

รายการหลักฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

 

หมายเลข

ข้อมูลอ้างอิง

PRInfo_ ๑.๔-๐๑
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนดำเนินงานประชาสัมพันธ์ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ”
PRInfo_ ๑.๔-๐๒
คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักฯ
PRInfo_ ๑.๔-๐๓
แผนปฏิบัติราชการ
PRInfo_ ๑.๔-๐๔
การปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
PRInfo_ ๑.๔-๐๕
การปรับปรุงพื้นที่บริเวณหลังสำนักงาน
PRInfo_ ๑.๔-๐๖
โครงสร้างหน่วยงาน
PRInfo_ ๑.๔-๐๗
คำสั่งภาระงานของบุคลากร
PRInfo_ ๑.๔-๐๘
เอกสารการตรวจเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
PRInfo_ ๑.๔-๐๙
ผลการตรวจเยี่ยมสำนักประชาสัมพันธ์ฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
PRInfo_ ๑.๔-๑๐
รายงานการประชุมสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
PRInfo_ ๑.๔-๑๑
โครงสร้างการปฏิบัติงานของสำนักประชาสัมพันธ์ฯ
PRInfo_ ๑.๔-๑๒
กฎระเบียบข้อบังคับต่างของมหาวิทยาลัย
PRInfo_ ๑.๔-๑๓
หนังสือเวียนต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแจ้ง
PRInfo_ ๑.๔-๑๔
การศึกษาดูงาน,การฝึกอบรมต่างๆ ของบุคลากร
PRInfo_ ๑.๔-๑๕
รายงานการประชุมสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ