สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

โครงการของหน่วยงาน

ชื่อโครงการ ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน
โครงการสัมมนาทบทวนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

ถึง

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ดำเนินการเสร็จสิ้น