สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

ประวัติสำนัก

ข้อมูลเบื้องต้น : สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ประวัติ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ประกาศจัดตั้งสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ฉบับลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ และเป็นสื่อกลางไปยังองค์กรภายนอก คือ สื่อมวลชนทุกแขนง ชุมชน นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ศิษย์เก่า หน่วยงานด้านการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง 17 หน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนในกรณีต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อันนำมาซึ่งความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของประชาคมทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

และเพื่อความภาคภูมิใจของศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบการประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้ง ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลักดันแนวนโยบายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งสาธารณชนภายนอก ดังนั้นเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ มีระบบ และให้การดำเนินงานตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ จึงได้จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์และการให้บริการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ปรัชญา
 “การสื่อสารด้วยศาสตร์และศิลป์  นำสู่ความเข้าใจแห่งประชาคมบ้านสมเด็จฯ และชุมชน”
พันธกิจ
1. เผยแพร่และบริการข้อมูลข่าวสาร  ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และผสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย
2. การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ภายใน ภายนอกองค์กรและเสริมสร้างความโดดเด่นแก่สังคม
 นโยบาย
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศมีนโยบายหลักในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนและหน่วยงานภายนอก ด้วยการด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เข้มแข็งและร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัยฯ
ตราสัญลักษณ์

เพื่อเป็นการกำหนดเอกลักษณ์และการสื่อสารบุคลิกขององค์กร สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วยตัวแทนความหมาย ดังนี้

สีอัตลักษณ์
นอกจากสีจะมีส่วนกำหนดเอกลักษณ์และการสื่อสารบุคลิกขององค์กร สียังสร้างความแตกต่าง ช่วยในการจดจำองค์กรได้เป็นอย่างดี สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศได้กำหนดสีประจำองค์กร ประกอบด้วยตัวแทนความหมาย 2 ส่วน ดังนี้
–  สีเขียวคราม แทนความหมายของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่กว้างไกล เป็นมิตร
–  สีส้ม แทนความหมายของดวงอาทิตย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ค่านิยมองค์กร
สื่อสารความจริงก่อให้เกิดความเข้าใจกันและภาพลักษณ์ที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์
บุคลากรของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการข้อมูลและออกแบบเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมืออาชีพ
ปณิธาน
สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์การสื่อสารเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เอกลักษณ์
เชี่ยวชาญการจัดการ การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสุนทรียภาพ