สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

ผู้บริหาร

อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์อารยา แสงมหาชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อาจารย์พิมพิไล ไทพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ