สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
0-2473-7000 ต่อ 1993
PRinfo BSRU

เจ้าหน้าที่

นางสาวบุษบง ชูเพียร
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นายภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒิ
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวพรสุดา เมืองมูล
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวนภัสนันท์ สุวรรณวงศ์
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวกันต์ฤทัย อิทธิสถิตกุลชัย
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ