สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก

—— ภาพ/ข้อมูลโดย : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพัน

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส่งกำลังใจช่วยเหลือต้านภัย COVID-19 ลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อช่วยเหลือการเรียนผ่านระบบออนไลน์ คนละ 1,000 บาท

{Announcement}ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระย

Read More

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่การอบรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงปรับรูปแบบของการจัดอบรม “การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย” เป็นการประชุมแบบออนไลน์ Zoom meeting

{Announcement}แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบและสถานที่การอบรม เน

Read More

สำนักกิจการนักศึกษา​ ประกาศผลรางวัล ผลงานการประกวดการออกแบบโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ “บ้านสมเด็จ Job Fair 2021” (แบบออนไลน์)

{Recent News}สำนักกิจการนักศึกษา​ ประกาศผลรางวัล ผลงานก

Read More

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทางวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงปรับรูปแบบของการจัดอบรมการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูดนตรี เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

{Announcement}เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโ

Read More