สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวอบรม\กิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมกรรมการอำนวยการ เพื่อแจ้งรายละเอียด ข้อราชการสำคัญเร่งด่วน เรื่อง กำหนดการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย และการจัดกิจกรรมต่างๆ

{Recent News}มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดปร

Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

{Recent News}งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการจัดทำระบ

Read More

สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม การยกระดับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ด้วยชีวภัณฑ์จุลินทรีย์

{Recent News}สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโน

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

{Recent News}สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มบส. จัดกิจกรรมน้อมร

Read More

ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณ วัดหนองยายทรัพย์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันโอกาสวันจักรี

{Recent News}ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี เข้าร่วมกิจกรรม

Read More