สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวอบรม\กิจกรรม

คณะครุศาสตร์ มบส. จัดประชุมดำเนินการบันทึกข้อมูลขอรับรองปริญญาทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาหลักสูตร 4 ปี

{Recent News}คณะครุศาสตร์ มบส. จัดประชุมดำเนินการบันทึก

Read More

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีวิทยาการวิจัยเชิงนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสังคม ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพงานวิชาการ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 3

{Recent News}ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

Read More