สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category แสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อัจฉรา แก้วน้อย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาการแพทย์แผนไทย ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรชัย นิลขลัง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นางสาวณัฐกานต์ นิวงษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Cheer Dance Double รุ่น 18 – 25 ปี ในการแข่งขัน The 17th Thailand National Cheerleading Championship (TNCC ครั้งที่ 17)

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริสรา ชวนจิตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นายปิยนนท์ เต็งเจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานาฏยศิลป์ วิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Cheer Dance Double รุ่น 18 – 25 ปี ในการแข่งขัน The 17th Thailand National Cheerleading Championship (TNCC ครั้งที่ 17)

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถิตย์ พันวิไล อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (2102) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววาสนา บัวนาค นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดีมาก การนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานานชาติ ประเภทโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กลุ่มมย่อย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายผณินทร์ ศิริสัมพันธ์ และนายกษิดิ์เดช ฤทธิพรพันธุ์ วง Freedom Ensemble นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา ในรายการ การประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายตรีมงคล ราตรีโชคทรัพย์ นางสาวณัฐพร ชลธาร นางสาวกฤษณา เพิ่งอำนวย นางสาวหนึ่งฤทัย สวยชุม และนางสาวสุภัสสรา สกุลบัณฑิตย์ วง Candy Flute Quartet นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยเกียรติยศ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ในรายการ การประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมาสน์ ศรีสุข นายนันทวุฒิ สุขขำ นายณัฐวุฒิ ทองใบ นางสาวอธิชา ศรีอ่องซอ นายสราวุฒิ คชเชนทร์ นางสาวธัญวรัตน์ จ้อยจิตต์ นายศิริพงษ์ ทองอินทร และนายพีรพงศ์ วิริยะ วง Sexy Saxo Ensemble นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในรายการ การประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐพร เล็กสัมฤทธิ์ นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่ 1 ประเภทซอสามสาย ในรายการ การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคัตศิลป์ไทย”

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแสดงความยินดีกับ นายศิริพงษ์ ทองอินทร นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รายการเดี่ยวเครื่องลมไม้ (solo) ไม่จำกัดอายุ ในรายการ การประกวดแข่งขันวงดนตรีระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 The 4th Valaya Alongkorn Virtual International Music Competition 2022

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอแ

Read More