สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งบทความด้านศิลปวัฒนธรรม “ด้านประวัติศาสตร์ . โบราณคดี . มานุษยวิทยา . สังคมวิทยา . ชาติพันธุ์วิทยา . คติชนวิทยา . วัฒนธรรมศึกษา . การจัดการวัฒนธรรม . นิเวศวิทยาวัฒนธรรม . ศาสนา . ภาษาและวรรณกรรม . ศิลปกรรม . สถาปัตยกรรม . ดนตรีและการแสดง”

{Up-Next} สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสม

Read More

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้ง QR Code และวิธีการในการเข้า อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในวิจัยมนุษย์ (สำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีนวัตกรรม)

{Up next} คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันวิจั

Read More

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และวิทยาลัยการศึกษาปฐมวัยหนิงปัว ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยขั้นสูงในประเทศไทย ประจำปี 2565”

{Up-Next} สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และวิทย

Read More

คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “บทบาทสหวิทยาการในการพลิกโฉมประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” ในการประชุมวิชาการ เนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 12

{Up-Next} คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำน

Read More

สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกับบัณฑิตวัทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา ครูแนะแนว และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ใจบันดาลแรง อึด ฮึด สู้ RQ

{Up-Next} สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา คณะครุศาสตร์ ร่วมกั

Read More

งานประกันคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

{Announcement} งานประกันคุณภาพการศึกษา ขออนุญาตประชาสัม

Read More