สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Category ข่าวอบรม\กิจกรรม

มบส. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีและวินัยของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 การประชุมสัมมนาสัญจรเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีและความมีวินัย ครั้งที่ 2

{Recent News} มบส. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมกา

Read More

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการประชุมแนะนำทีมผู้บริหารและสานต่อการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกับ Dong-Ah Institute of Media and Arts, South Korea

{Recent News} สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัด

Read More

มบส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับ โครงพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจําประเทศไทย

{Recent News} มบส. หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการบรรลุเ

Read More

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ขั้นต้น”

{Recent News} สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโค

Read More

งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและตัวแทนนักศึกษาชมรมสุริยะอาสาพยาบาล เข้าร่วมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขควบคุมโรค (อสคร.) รุ่นที่ 25/2565

{Recent News} งานอนามัย สำนักกิจการนักศึกษานำบุคลากรและ

Read More

มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

{Recent News} มบส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ กา

Read More