ติดต่อขอรับคืนได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อาคาร 12 ชั้น 1