1. รายงานการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2562
  2. รายงานการประชุมครั้งที่ 2 ปี 2562
  3. รายงานการประชุมครั้งที่ 3 ปี 2562