1.  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561
  2.  รายงานการประชุม คณะกรรมการประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562