การเข้าใช้บริการและสมัครสมาชิก

นักศึกษาใหม่ที่มีความประสงค์ใช้บริการห้องออกกำลังกายให้นำใบเสร็จค่าเทอมและบัตรประจำตัวประชาชนโดยมีค่าบริการครั้งละ 30 บาท

การสมัครสมาชิก ค่าบริการ 20 บาทต่อครั้ง พร้อมนำเอกสารที่ใช้สมัครดังนี้

  1. สำเนาบัตรนักศึกษาหรือสำเนาใบเสร็จค่าเทอม 1 ชุด
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป