อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
ผศ.ดร.ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์มนัสวี พัวตระกูล
รองผู้อำนวยการ
อาจารย์อารยา แสงมหาชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อาจารย์จีรภรณ์ กิจเจริญ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิมพิไล ไทพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อาจารย์อิศรา ยิ่งยวด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ