นางสาวบุษบง ชูเพียร
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นายภาคภูมิ กัลยาณคุณาวุฒิ
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวพรสุดา เมืองมูล
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
นางสาวกันต์ฤทัย อิทธิสถิตกุลชัย
นักประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ