1. ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ BSRU Bulletin เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัย
  2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายไวนิล เป็นต้น
  3. ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่าง ๆ อาทิ Line group, Facebook Fanpage เป็นต้น
  4. จัดทำวีดีทัศน์ในวาระและโอกาสต่าง ๆ ให้มหาวิทยาลัย
  5. จัดทำ Banner เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การแสดงความยินดี การแสดงความเสียใจ 
  6. ถ่ายภาพทำข่าวประชาสัมพันธ์
  7. ออกแบบงานกราฟิกให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย (ตามการร้องขอ)
  8. รับแจ้งข่าว/ประชาสัมพันธ์/รับแจ้งของหาย/ส่งของหายคืน ผ่านช่องทางเสียงตามสาย
  9. ส่งข่าวของมหาวิทยาลัยไปยังสำนักข่าวภายนอกเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่